Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door de Gilde van Adviseurs B.V., voor zover zij daarvoor als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG is aan te merken. Gilde van Adviseurs B.V. houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming. Gilde van Adviseurs B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de entiteit de Gilde van Adviseurs B.V.. Wij zijn statutair gevestigd aan de Hermesstraat 3, 7321 EK te Apeldoorn. U kunt ons bereiken per e-mail via privacy@gildevanadviseurs.nl of via ons contactformulier.

 

CONTACTGEGEVENS PRIVACY OFFICER

Gilde van Adviseurs B.V. heeft een Privacy Officer aangesteld. Als u vragen of opmerkingen heeft over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, neemt u dan contact op met ons via privacy@gildevandviseurs.nl of via telefoonnummer 06-21227275.

 

BETROKKENEN

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie de Gilde van Adviseurs B.V. als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (ook wel de betrokkenen genoemd), met uitzondering van werknemers van Gilde van Adviseurs B.V.. Daarom geldt deze verklaring in ieder geval voor (medewerkers, van) klanten en (toe)leveranciers van Gilde van Adviseurs B.V., (medewerkers, klanten en overige relaties van) potentiële klanten en overige relaties van Gilde van Adviseurs B.V., bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven of andere (commerciële e-mails) van de Gilde van Adviseurs B.V.. En ook voormalig betrokkenen van de in de vorige zin genoemde groepen en categorieën.

 

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN BRON

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u, uw werkgever, uw debiteur of crediteur, dan wel andere (officiële) instanties zoals de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel aan ons heeft verstrekt. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij kunnen herleiden uit uw bezoek aan onze website.

 

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Contactgegevens, persoonsgegevens in (financiële) administratie(s), (e-mail) correspondentie en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de Gilde van Adviseurs B.V. om haar dienstverlening goed uit te kunnen voeren.

– contactgegevens die u ons in eerste instantie mondeling heeft verstrekt waaronder gegevens op visitekaartjes;

– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld in het contactformulier op onze website;

– persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën zoals IP-nummer en uw surfgedrag op de website. Zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd. Zie ook onze cookieverklaring.

– of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;

– persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen, zoals: persoonsgegevens beschikbaar op openbare social media platforms zoals LinkedIn, persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster en persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) websites.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen. Gilde van Adviseurs B.V. gebruikt verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls.

 

RECHTSGROND

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden (zoals opgesomd in artikel 6 van AVG):

Toestemming

– Als u toestemming heeft verleend mogen wij uw persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toesturen van nieuwsbrieven indien u nog geen klant van ons bent. U heeft het recht om een eerder gegeven toestemming weer in te trekken.

Overeenkomst waarbij u partij bent

– Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van adviesdiensten, verwerken wij persoonsgegevens als – en voor zover – dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Gerechtvaardigd belang

– Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij (of een derde partij) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Die verwerking mag vervolgens geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

 

DERDEN

Tot uw persoonsgegevens hebben slechts onze medewerkers en derden toegang, die zijn belast met of leidinggeven aan de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als u daar toestemming voor heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben of als de wet dit van ons vraagt. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij ook gegevens delen omdat dit van vitaal belang is voor degene van wie wij gegevens delen.

Soms verleent Gilde van Adviseurs B.V. u een dienst in het kader van een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven. In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verstrekt aan deze bedrijven. Houd u er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens en dat dat beleid kan afwijken van de privacyverklaring van Gilde van Adviseurs B.V.. Het is ook mogelijk dat deze websites, nieuwsbrieven of mailings links naar andere websites bevatten. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de privacyverklaring van Gilde van Adviseurs B.V..

Indien derde partijen een (deel van de) verwerking namens de Gilde van Adviseurs B.V. verrichten (zogenaamde (sub)verwerkers), zal Gilde van Adviseurs B.V. met die partijen een (sub)verwerkersovereenkomst sluiten. Bovendien schakelt Gilde van Adviseurs B.V. alleen verwerkers in die afdoende garanties bieden en afdoende maatregelen treffen zodat de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd zal zijn en de verwerking daarvan ook bij hen in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Gilde van Adviseurs B.V. houdt een overzicht van de door haar ingeschakelde (sub)verwerkers bij.

De (hosting)partijen waarmee de Gilde van Adviseurs B.V.  bijvoorbeeld samenwerkt en die daarmee (deels) toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn: LinkedIn, Microsoft, MijnDomein.

 

BEWAARTERMIJNEN

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

INFORMATIE EN RECHTEN BETROKKENEN

U heeft in beginsel het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u in beginsel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook kunt u in sommige gevallen aan Gilde van Adviseurs B.V. vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Deze rechten zijn echter niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze Privacy Officer via privacy@gildevanadviseurs.nl of tel: 06-21227275

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u een klacht indienen bij onze Privacy Officer. Mocht deze uw klacht niet kunnen oplossen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

COOKIES

Indien u onze website bezoekt wordt er een ‘cookie’, een klein tekstbestand, op uw computer opgeslagen. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen als u ons opnieuw bezoekt en kunnen wij u een betere online ervaring bieden, door bijvoorbeeld uw voorkeuren te onthouden. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Gevolg is dan wel dat de website in dat geval mogelijk niet optimaal functioneert. Meer informatie over welke cookies wij opslaan en voor welk doeleinde, vindt u in onze uitgebreide Cookieverklaring.

 

OVERIGE

Wij behouden ons het recht voor om – bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt – deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies.

 

Apeldoorn, 12 mei 2020

GILDE VAN ADVISEURS

Adres:

Lange Amerikaweg 81

kantoor 12 (2e verdieping)

7332 BP  Apeldoorn

info@gildevanadviseurs.nl

055 – 56 90 933

 

 

GILDE VAN ADVISEURS 2020 | ALGEMENE VOORWAARDEN | PRIVACY